Křiny

Křest 

KŘEST
je vstupní branou k životu s Bohem ve společenství křesťanů. Pro křesťany má zásadní význam a je mu věnována veliká pozornost. V Katolické církvi se křtí malé děti i dospělí. Malé děti je však možné křtít jen tehdy, když existuje naděje na to, že dítě vyroste v prostředí živé víry svých rodičů.

Příprava rodičů na křest jejich dětí probíhá individuálně s knězem formou několika setkání. Pokud máte zájem o křest dítěte, prosíme, kontaktuje kněze v dostatečném časovém předstihu. 

Zájemci o křest dospělých se domlouvají individuálně. Tato příprava předpokládá seznámení se s obsahem víry, a proto zpravidla trvá 2 roky. Křest dospělého se udílí o Velikonocích.

 

Svátost manželství
si udělují snoubenci navzájem při církevním sňatku, kterému asistuje kněz nebo jáhen.

Příprava na svátost manželství probíhá formou několika setkání snoubenců s knězem, počet setkání je individuální. Příprava může trvat delší čas, proto kontaktujte kněze nejlépe půl roku (i dříve) před plánovaným sňatkem.

Amateur Bdsm

 

Prosíme zájemce, aby se kontaktovali s knězem.

Svatba

Svatba je vždy radostnou událostí, kterou společně slaví snoubenci se svými rodinami. Přesto nejde jen o soukromou událost, ale o veřejný akt, který v případě církeního sňatku uzavírají snoubenci nejen před svědky, ale také před Bohem. Svátost manželství znamená pozvání Boha do budování jejich manželského vztahu, duchovní posilu, stálost a požehnání pro společný život. Proto mohou sňatek v kostele uzavřít snoubenci, z nichž alespoň jeden je věřící pokřtěný katolík. Takový sňatek je trvalý a nerozlučitelný rozvodem.

Protože je svatba významná událost v lidském životě, je důležité se před sňatkem setkat v několika sezeních a společně projít důležité otázky plánovaného společného života. Tato příprava na svátost manželství probíhá během roku, individuálně, v několika setkáních s knězem, obvykle půl roku. Z tohoto důvodu je nutné domlouvat termín svatby zavčas (nejlépe rok, nejméně 3 měsíce před svatbou).
Příprava se koná po domluvě s farářem.

Bdsm Kontakte

 

K platnosti sňatku je třeba také navštívit místní matriku a požádat je o dotazník, který se na místě vyplní. K němu je třeba předložit platné občanské průkazy a rodné listy (stačí měsíc před svatbou).

Pro správný zápis do církevní matriky je třeba předložit k prvnímu setkání s knězem občanské průkazy, rodné listy a později  také aktuální kopii křestního listu z místa křtu (ne starší jak 3 měsíce).

 

Těšíme se na setkáni s Vámi!